Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 28.12.2021 r.

2021-12-20

Gaszowice, dnia 20.12.2021 r.

BR.0002.12.2021

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuje na dzień 28.12.2021 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 listopada 2021 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice.

6.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gaszowice na rok 2022;

b)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gaszowice na rok 2022;

c)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gaszowice na rok 2022;

d)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Gaszowice na lata 2022-2024;

e)podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gaszowice lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg;

f)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr BR.0007.31.215.2021 Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności;

g)podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 i na lata następne;

h)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

- przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy Gaszowice,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

- stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji,

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;

i)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i na lata następne;

j)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gaszowice.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania