Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 28.10.2021 r.

2021-10-20

Gaszowice, dnia 20.10.2021 r.

BR.0002.10.2021

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuje na dzień 28.10.2021 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 września 2021 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.

6.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gaszowice w roku szkolnym 2020/2021.

7.Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.

8.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a)podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;

b)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i na lata następne;

c)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;

d)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr BR.0007.16.103.2020 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska oraz dotacji lub pożyczki pochodzącej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Gaszowice na lata 2020-2022”.

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania