Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 28.09.2023 r.

2023-09-20

         Gaszowice, dnia 20.09.2023 r.

BR.0002.9.2023

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) zwołuje na dzień 28.09.2023 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31 sierpnia 2023 r.
 4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2023 roku.
 7. Informacja o pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków zewnętrznych.
 8. Wybory ławników sądowych na kadencję 2024 –2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2023 i na lata następne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

        

         Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady
 Gminy Gaszowice
mgr Krzysztof Lorek

 

 


Pliki do pobrania