Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 28.05.2020 r.

2020-05-21

Gaszowice, dnia 20.05.2020 r.

BR.0002.5.2020

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuje na dzień 28.05.2020 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 kwietnia 2020 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.

6.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gaszowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.

7.Przedstawienie raportu o stanie gminy.

8.Debata nad raportem.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gaszowice.

10.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2019, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.

11.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2019.

12.Przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaszowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2019.

13.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaszowice.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gaszowice za 2019 rok.

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gaszowice za 2019 rok.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i na lata następne.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

18.Wolne wnioski i informacje.

19.Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

 

Pliki do pobrania