Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 28.01.2021 r.

2021-01-21

Gaszowice, dnia 21.01.2021 r.

BR.0002.1.2021ZAWIADOMIENIEPrzewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuje na dzień 28.01.2021 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 grudnia 2020 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja na temat zrealizowanych inwestycji i remontów w roku 2020.
7. Plany inwestycyjne i remontowe na terenie Gminy Gaszowice w roku 2021.
8. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020, kierunki działań na rok 2021.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rydułtowy w roku 2021;
b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i na lata następne;
c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Przewodniczący Rady
Gminy Gaszowice
mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania