Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 27.10.2022 r.

2022-10-20

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuje na dzień 27.10.2022 r. o godz. 15:30 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 września 2022 r.
 4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gaszowice w roku szkolnym 2021/2022.
 7. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

  1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030;
  2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 i na lata następne;
  3. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok;
  4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice - sołectwo Piece - obszar A;
  5. podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – (projekt uchwały będzie poddany konsultacjom w terminie od 21.10.2022 r. do 24.10.2022 r.)

 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie obrad.

 

 

         Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

     Przewodniczący Rady
Gminy Gaszowice
     mgr Krzysztof Lorek

Projekty Uchwał