Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 27.08.2020 r.

2020-08-20

Gaszowice, dnia 20.08.2020 r.

BR.0002.7.2020

ZAWIADOMIENIE


Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuje na dzień 27.08.2020 r. o godz. 16:00sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 czerwca 2020 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021.
7. Informacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gaszowice za I półrocze 2020 roku.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
a) podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
b) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
c) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości zabudowanej;
d) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Gaszowice na lata 2020 – 2025;
e) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gaszowice;
f) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i na lata następne;
g) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok;
h) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR BR.0007.17.109.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania: