Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 27.06.2024 r.

2024-06-19

ZAWIADOMIENIE


Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) zwołuje na dzień 27.06.2024 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 maja 2024 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
6. Współpraca Gminy Gaszowice z Powiatem Rybnickim, okolicznymi gminami oraz współpraca zagraniczna.
7. Informacja na temat wykorzystania obiektów sportowych w Gminie Gaszowice.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:


a) podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;
b) podjęcie uchwały w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 19 kwietnia 2024 r. wydane w sprawie o znaku NPII.4131.1.325.2024 stwierdzającego nieważność w części uchwały z 21 marca 2024 r. Rady Gminy Gaszowice nr BR.0007.65.403.2024 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Gaszowice za szczególne osiągnięcia naukowe uczniom szkół publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Gaszowice;
c) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Funduszy Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.9, Działanie FESL.9.1 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym – ZIT;
d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2024 i na lata następne;
e) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok;
f) podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - trwają konsultacje projektu uchwały;
g) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2024 roku - trwają konsultacje projektu uchwały.

9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Przewodniczący Rady
Gminy Gaszowice
mgr Krzysztof Lorek

 

Pliki do pobrania

projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia .pdf

 

projekt uchwały w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 19 kwietnia 2024r.pdf

 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu (...) dla Śląskiego.pdf

 

projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa (...).pdf

 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.pdf

 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice (...).pdf

 

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2024 i na lata następne_scan_0001.pdf