Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 27.05.2024 r.

2024-05-16

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609)
zwołuje na dzień 27.05.2024 r. o godz. 14:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 7 maja 2024 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji Rady i Rady Gminy Gaszowice na rok 2024.
7. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
8. Debata nad raportem.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gaszowice.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2023, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.
11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy za rok 2023.
12. Przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaszowice
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2023.
13. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaszowice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gaszowice za 2023 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gaszowice
za 2023 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice w 2024 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik i Gminą Jejkowice celem przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu w ramach działania FENX.03.01 Transport miejski Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gaszowice.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2024 i na lata następne.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca,
obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziałuw pracach organów gminy.


Przewodniczący Rady
Gminy Gaszowice
mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania

projekt uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rady i Rady Gminy Gaszowice na rok 2024.pdf

 

projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice w 2024 roku.pdf

 

projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gaszowice za 2023 rok.pdf

 

projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gaszowice .pdf

 

projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gaszowice.pdf

 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik i Gminą Jejkowice celem przygotowania wniosku o dofinasowanie i realizacji projektu(...).pdf

 

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gaszowice za 2023 rok .pdf

 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.pdf

 

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2024 i na lata nastęne_Scan.pdf