Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 27.05.2021 r.

2021-05-19

Gaszowice, dnia 19.05.2021 r.

BR.0002.5.2021

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuje na dzień 27.05.2021 r. o godz. 1700 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 kwietnia 2021 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.

6.Przedstawienie raportu o stanie gminy.

7.Debata nad raportem.

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gaszowice.

9.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2020, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.

10.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2020.

11.Przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaszowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2020.

12.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaszowice.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gaszowice za 2020 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gaszowice za 2020 rok.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i na lata następne.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

17.Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Gaszowice.

18.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice - sołectwo Czernica - obszar A.

19.Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

20.Wolne wnioski i informacje.

21.Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania