Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 27.02.2020 r.

2020-02-19

Gaszowice, dnia 18.02.2020 r.

BR.0002.2.2020

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuje na dzień 27.02.2020 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 stycznia 2020 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.

6.Informacja dotycząca działań promocyjnych Gminy podejmowanych w roku 2019.

7.Informacja o zatrudnieniu w Urzędzie Gminy i pozostałych jednostkach Gminy.

8.Działalność instytucji kultury na terenie Gminy Gaszowice – sprawozdanie za rok 2019, plany na 2020 rok.

9.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a)podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gaszowice;

b)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży;

c)podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;

d)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i na lata następne;

e)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady

Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania: