Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 26.11.2020 r.

2020-11-19

Gaszowice, dnia 19.11.2020 r.

BR.0002.10.2020

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuje na dzień 26.11.2020 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 października 2020 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.

6.Omówienie projektu budżetu gminy na 2021 rok

7.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a)podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2021;

b)podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021;

c)podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2021 roku;

d)podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania;

e)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gaszowice pn. „Wiele możliwości jednej społeczności” na lata 2021 – 2022;

f)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i na lata następne;

g)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

8.Wolne wnioski i informacje.

9.Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania