Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 26.10.2023 r.

2023-10-19

         Gaszowice, dnia 19.10.2023 r.

 BR.0002.10.2023

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuje na dzień 26.10.2023 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 września 2023 r.
  4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gaszowice w roku szkolnym 2022/2023.
  7. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a) podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności;

b) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze zamiany położonej w Czernicy stanowiącej własność Gminy Gaszowice;

c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2023 i na lata następne;

d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok;

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach.

     9. Wolne wnioski i informacje.
     10. Zamknięcie obrad.

 

 

         Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady
 Gminy Gaszowice
mgr Krzysztof Lorek

 


Pliki do pobrania: