Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 26.08.2021 r.

2021-08-18

Gaszowice, dnia 18.08.2021 r.

BR.0002.8.2021

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuje na dzień 26.08.2021 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 czerwca 2021 r.

4.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 8 lipca 2021 r.

5.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.

7.Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022.

8.Informacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gaszowice za I półrocze 2021 roku.

9.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a)podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieki nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów;

b)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i na lata następne;

c)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;

d)podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gaszowice na rok szkolny 2021/2022.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady

Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania