Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 26.03.2020 r.

2020-03-25

Gaszowice, dnia 23.03.2020 r.

BR.0002.3.2020

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Gaszowice zwołuje na dzień 26.03.2020 r. o godz. 10:00 sesję Rady Gminy Gaszowice na hali sportowej w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i na lata następne.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

6.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2021.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego gminnych dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gaszowice na lata 2020 – 2025.

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice – sołectwo Czernica – obszar A.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice – sołectwo Piece – obszar A.

13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice – sołectwa Piece i Szczerbice – obszar A.

14.Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady

Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania: