Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 25.11.2021 r.

2021-11-17

Gaszowice, dnia 17.11.2021 r.

BR.0002.11.2021

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuje na dzień 25.11.2021 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 października 2021 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.

6.Omówienie projektu budżetu Gminy na 2022 rok.

7.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a) podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2022;

b) podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022;

c) podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2022 roku;

d) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Piece;

e) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;

f) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i na lata następne;

g) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;

h) podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania – trwają konsultacje projektu uchwały;

i) podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – trwają konsultacje projektu uchwały;

j) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – trwają konsultacje projektu uchwały;

k) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr BR.0007.31.215.2021 Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności – trwają konsultacje projektu uchwały.

8.Wolne wnioski i informacje.

9.Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek