Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 25.08.2022 r.

2022-08-18

ZAWIADOMIENIE


Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuje na dzień 25.08.2022 r. o godz. 15:30 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 czerwca 2022 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o przeprowadzonych konkursach na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe na terenie gminy Gaszowice w roku 2022.
7. Informacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gaszowice za I półrocze 2022 roku.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
a) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;
b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 i na lata następne;
c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok;
d) podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gaszowice na rok szkolny 2022/2023;
e) podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gaszowice.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Przewodniczący Rady
Gminy Gaszowice
mgr Krzysztof Lorek

 

Pliki do pobrania