Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 25.05.2023 r.

2023-05-17

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) zwołuje na dzień 25.05.2023 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 kwietnia 2023 r.

 4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.

 6. Przedstawienie raportu o stanie gminy.

 7. Debata nad raportem.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gaszowice.

 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  za  rok 2022, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.

 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2022.

 11. Przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaszowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2022.

 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaszowice.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gaszowice za 2022 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gaszowice za 2022 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2023 i na lata następne.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

 3. Wolne wnioski i informacje.

 4. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Gaszowice
mgr Krzysztof Lorek


Pliki do pobrania

Dokumenty:
Plik pdf projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gaszowice za 2022 rok.pdf
 
Plik pdf projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gaszowice.pdf
 
Plik pdf projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gaszowice za 2022 rok.pdf
 
Plik pdf projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.pdf
 
Plik pdf projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2023 i na lata następne.pdf