Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 25.03.2021 r.

2021-03-18

BR.0002.3.2021

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuje na dzień 25.03.2021 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 lutego 2021 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.

6.Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gaszowicach za rok 2020.

7.Sprawozdanie z działalności Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach za rok 2020.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a)podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2022;

b)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i na lata następne;

c)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;

d)podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania