Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 25.02.2021 r.

2021-02-18

BR.0002.2.2021

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuje na dzień 25.02.2021 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 stycznia 2021 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.

6.Informacja dotycząca działań promocyjnych Gminy podejmowanych w roku 2020.

7.Działalność instytucji kultury na terenie Gminy Gaszowice – sprawozdanie za rok 2020, plany na rok 2021.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a)podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;

b) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czernicy przy ul. Barcioka stanowiących własność Gminy Gaszowice;

c)podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice w 2021 roku;

d)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Gaszowice za szczególne osiągnięcia naukowe uczniom szkół publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Gaszowice;

e)podjęcie uchwały w sprawie przekazania do uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

f)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i na lata następne;

g)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;

h)podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – trwają konsultacje projektu uchwały.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania