Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 25.01.2024 r.

2024-01-18

                              Gaszowice, dnia 18.01.2024 r.

 BR.0002.1.2024

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuje na dzień 25.01.2024 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 grudnia 2023 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja na temat zrealizowanych inwestycji i remontów w roku 2023.
7. Plany inwestycyjne i remontowe na terenie Gminy Gaszowice w roku 2024.
8. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2023.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
a) podjęcie uchwały w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Gaszowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi;
b) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Lyski, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice o dofinansowanie w ramach działania 2.2 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT;
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rydułtowy na realizację zadania pn. Modernizacja ulicy Niewiadomskiej w Rydułtowach;
d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rydułtowy w roku 2024;
e) podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gaszowice, korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania;
f) podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, zespołu szkolno-przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gaszowice;
g) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2024 i na lata następne;
h) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

  Przewodniczący Rady
 Gminy Gaszowice
mgr Krzysztof Lorek

 

Pliki do pobrania