Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 24.11.2022

2022-11-16

BR.0002.11.2022


ZAWIADOMIENIE


Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuje na dzień 24.11.2022 r. o godz. 15:30 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 października 2022 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
6. Omówienie projektu budżetu Gminy na 2023 rok.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:


a) podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2023 roku;
b) podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2023;
c) podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023;
d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 i na lata następne;
e) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok;
f) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony powietrza polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym należącym do osób fizycznych na lata 2023-2025;
g) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców zamieszkujących w Gminie Gaszowice;
h) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/172/09 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania z późniejszymi zmianami;
i) podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska - (trwają konsultacje projektu uchwały);
j) podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania - (trwają konsultacje projektu uchwały).


8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Przewodniczący Rady
Gminy Gaszowice
mgr Krzysztof Lorek

Projekty Uchwał