Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 24.09.2020

2020-09-17

Gaszowice, dnia 16.09.2020 r.

BR.0002.8.2020

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuje na dzień 24.09.2020 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 sierpnia 2020 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym. 6.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

7.Informacja o stanie zobowiązań i zadłużenia Gminy Gaszowice.

8.Informacja o pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych.

9.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a)podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Gaszowice na rok szkolny 2020/2021;

b)podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Lyski przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Lyski;

c)podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu; d)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i na lata następne;

e)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok;

f)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lyski.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady

Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

Projekty uchwał przygotowane na sesję w dniu 24.09.2020 r.