Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 23.11.2023 r.

2023-11-15

         Gaszowice, dnia 15.11.2023 r.

 BR.0002.11.2023

 

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuje na dzień 23.11.2023 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 października 2023 r.
  4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
  6. Omówienie projektu budżetu Gminy na 2024 rok.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a) podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2024;

b) podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2024 roku;

c) podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024;

d) podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Gaszowice w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

e) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;

f) podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania;

g) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2023 i na lata  następne;

h) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok;

i) podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gaszowice, nie będących jednostkami budżetowymi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

  8. Wolne wnioski i informacje.

  9. Zamknięcie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady
 Gminy Gaszowice
mgr Krzysztof Lorek

 

 

Pliki do pobrania