Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 21.03.2024 r.

2024-03-14

                              Gaszowice, dnia 14.03.2024 r.

 BR.0002.3.2024

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuje na dzień 21.03.2024 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 Lutego 2024 r.
 4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gaszowicach za rok 2023.
 7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach za rok 2023. 
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
  a) podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2025;
  b) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;
  c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Gaszowice za szczególne osiągnięcia naukowe uczniom szkół publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Gaszowice – trwają konsultacje projektu uchwały
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

      

  Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady
 Gminy Gaszowice
mgr Krzysztof Lorek

 

Pliki do pobrania