Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 18.04.2024 r.

2024-04-11

                              Gaszowice, dnia 11.04.2024 r.

 BR.0002.4.2024

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuje na dzień 18.04.2024 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21 marca 2024 r.

4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Gaszowice.

5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice.

6. Informacja na temat porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Gaszowice.

7. Działalność Straży Gminnej.

8. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gaszowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.

9. Sprawozdanie za rok 2023 z realizacji zadań z zakresu Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Gaszowice na lata 2022-2024.

10. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok dla Gminy Gaszowice.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

      a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2024 i na lata następne;

      b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

12. Sprawozdanie z prac Rady Gminy Gaszowice – podsumowanie kadencji.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady
 Gminy Gaszowice
mgr Krzysztof Lorek


Pliki do pobrania