Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 28.04.2022 r.

2022-04-21

Gaszowice, dnia 21.04.2022 r.


BR.0002.4.2022

ZAWIADOMIENIE


Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuje na dzień 28.04.2022 r. o godz. 15:30 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31 marca 2022 r.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 13 kwietnia 2022 r.
5. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja na temat porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Gaszowice.
8. Działalność Straży Gminnej.
9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gaszowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.
10. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Gaszowice.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 i na lata następne,
b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rydułtowy,
d) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Gaszowice w Stowarzyszeniu LYSKOR z siedzibą w Lyskach.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy Gaszowice
mgr Krzysztof Lorek