Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 26.01.2023 r.

2023-01-18

ZAWIADOMIENIE


Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuje na dzień 26.01.2023 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.
Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 grudnia 2022 r.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 12 stycznia 2023 r.
5. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja na temat zrealizowanych inwestycji i remontów w roku 2022.
8. Plany inwestycyjne i remontowe na terenie Gminy Gaszowice w roku 2023.
9. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2022, kierunki działań na rok 2023.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:


a) podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice w 2023 roku;
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rydułtowy w roku 2023;
c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR BR.0007.17.109.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
d) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lyski, dotyczącego powierzenia Gminie Lyski realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Ośrodek Wspierania Rodziny Oddział – Świetlica Wielopokoleniowa na rzecz uczestnika z terenu Gminy Gaszowice;
e) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2023 i na lata następne;
f) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok;
g) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 – trwają konsultacje projektu uchwały.


11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Przewodniczący Rady
Gminy Gaszowice
mgr Krzysztof Lorek

 

Pliki do pobrania: