WYNIKI NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PROJEKTU GRANTOWEGO „KOMPLEKSOWE UNIESZKODLIWIANIE MATERIAŁÓW AZBESTOWYCH Z TERENU GMINY GASZOWICE"

2022-03-10

Nabór uzupełniający przeprowadzono w terminie od 12 stycznia do 14 lutego 2022 r. Do naboru uzupełniającego złożonych zostało 9 wniosków, z tego 4 dotyczyły budynków mieszkalnych, natomiast 5 dotyczyło budynków niemieszkalnych.

Wszystkie złożone w ramach niniejszego naboru wnioski przeszły pozytywnie weryfikację formalno-prawną i merytoryczną. O kolejności na listach decydował wynik punktowy ustalony w oparciu o kryteria zdefiniowane w §8 Regulaminu naboru z podziałem na budynki mieszkalne i budynki niemieszkalne. W związku z tym, że liczba przyznanych punktów dla wniosków z obu list jest taka sama dla każdego z wniosków, kryterium rozstrzygającym o kolejności naboru jest większa ilość wyrobów budowlanych zawierających azbest podlegająca unieszkodliwieniu w ramach projektu (wartość wyrażona w m2).

W ramach naboru do projektu zakwalifikowano 2 wnioski dotyczące budynków mieszkalnych oraz
5 wniosków uwzględniających likwidacje azbestu z budynków niemieszkalnych.

Dwa wnioski dotyczące budynków mieszkalnych trafiły i na listę uzupełniającą i oczekują na ewentualną możliwość uczestnictwa w projekcie.

Gmina Gaszowice realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami, dla poddziałania: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT

Celem projektu jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gaszowice.

Projekt realizowany jest w formule grantowej, jego realizacja przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne, ekologiczne polegające na minimalizacji emisji włókien azbestu, podniesieniu jakości życia mieszkańców, poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego.

 

„Lista zakwalifikowanych w ramach naboru uzupełniającego – Budynki mieszkalne"

LP

ewidencyjny Wnioskodawcy

przyznaną liczbę punktów

1

3/22

7

2

7/22

7

 

„Lista uzupełniająca w ramach naboru uzupełniającego – Budynki mieszkalne"

LP

ewidencyjny Wnioskodawcy

przyznaną liczbę punktów

1

2/22

7

2

5/22

7

 

„Lista zakwalifikowanych w ramach naboru uzupełniającego – Budynki niemieszkalne"

LP

ewidencyjny Wnioskodawcy

przyznaną liczbę punktów

1

4/22

1

2

6/22

1

3

1/22

1

4

6a/22

1

5

7a/22

1