WYNIKI NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO 3 DO PROJEKTU GRANTOWEGO „KOMPLEKSOWE UNIESZKODLIWIANIE MATERIAŁÓW AZBESTOWYCH Z TERENU GMINY GASZOWICE"

2022-08-18

Kolejny nabór uzupełniający przeprowadzono w terminie od 14 lipca do 29 lipca 2022 r. Do naboru uzupełniającego złożonych zostało 2 wnioski, które dotyczyły budynku niemieszkalnych oraz budynku mieszkalnego.

Wszystkie złożone w ramach niniejszego naboru wnioski przeszły pozytywnie weryfikację formalno-prawną i merytoryczną.

W ramach naboru do projektu zakwalifikowano 1 wniosek uwzględniający likwidację azbestu z budynku niemieszkalnego. Budynek mieszkalny trafił na listę uzupełniającą.

Gmina Gaszowice realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami, dla poddziałania: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT

Celem projektu jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gaszowice.

Projekt realizowany jest w formule grantowej, jego realizacja przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne, ekologiczne polegające na minimalizacji emisji włókien azbestu, podniesieniu jakości życia mieszkańców, poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego.

„Lista zakwalifikowanych w ramach naboru uzupełniającego 3 – Budynki niemieszkalne"

LP

ewidencyjny Wnioskodawcy

przyznaną liczbę punktów

1

2/III/22

1

„Lista uzupełniająca w ramach naboru uzupełniającego 3 – Budynki mieszkalne"

LP

ewidencyjny Wnioskodawcy

przyznaną liczbę punktów

1

1/III/22

6