WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027

2024-07-10

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników sądowych.

Pismem z dnia 27 czerwca 2024 r. Prezes Sądu Okręgowego w Rybniku poinformował, że Kolegium Sądu Okręgowego ustaliło, iż zaistniała potrzeba przeprowadzenia w rybnickim okręgu sądowym wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027, wnosząc o uzupełnienie listy ławników poprzez wybranie 1 ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Rybniku.

Przy uzupełniających wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 334 z późn.zm.).

Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Rybniku na kadencję 2024 – 2027  upływa  w dniu 31 lipca 2024 roku.


Wszelkie informacje oraz dokumenty dostępne na BIP gminy pod adresem:

https://bip.gaszowice.pl/bipkod/35761632