OŚWIADCZENIE O WYŁĄCZENIU SIĘ Z SYSTEMU ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

2021-12-16

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że zgodnie z art 6c ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) właściciel nieruchomości niezamieszkałej powstałej w trakcie obowiązywania umowy może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę wskazując gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę z którym została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych. Do oświadczenia należy dołączyć kopię umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Odwołanie złożonego oświadczenia nie może nastąpić przez cały okres obowiązywania umowy na odbieranie odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości może złożyć odwołanie oświadczenia o wystąpieniu z systemu, ale będzie miało ono moc obowiązującą dopiero z chwilą biegu nowej umowy o zamówienie publiczne na odbiór odpadów komunalnych.