TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

2021-12-16

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że zgodnie z art. 6c ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) termin obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy obowiązuje do 30 czerwca 2022 r.