Ogłoszenie Wójta Gminy Gaszowice

2023-07-20

Gaszowice, dnia 20 lipca 2023 r.

OŚ-GSR.6870.22.2023OGŁOSZENIEWÓJT GMINY GASZOWICE

informuje,

że przez okres pięciu dni roboczych, na 30 dni przed dniem wyborów,

tj. w dniach od 25 do 31 sierpnia 2023 r.,w siedzibie Urzędu Gminy Gaszowice, pokój 04, w godzinach pracy urzędu,

będzie wyłożony spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu

w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych w okręgu wyborczym

celem umożliwienia członkom izby rolniczej sprawdzenia,

czy zostali w nim ujęci.