NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 2 DO PROJEKTU GRANTOWEGO „KOMPLEKSOWE UNIESZKODLIWIANIE MATERIAŁÓW AZBESTOWYCH Z TERENU GMINY GASZOWICE"

2022-03-24

Wójt Gminy Gaszowice ogłasza kolejny nabór uzupełniający na wolne miejsca w projekcie „Kompleksowe unieszkodliwianie materiałów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice". Wnioskodawca w ramach inwestycji objętej Grantem może przeprowadzić następujące prace:

- demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z budynku mieszkalnego i niemieszkalnego oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów;

- odtworzenie pokrycia dachowego bud. mieszkalnego i niemieszkalnego uszkodzonego w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest.

UWAGA! W aktualnym naborze dostępne jest tylko 1 miejsce dla budynku niemieszkalnego, o które można się ubiegać w naborze uzupełniającym, które zwolniło się           w wyniku rezygnacji           wnioskodawcy.

Wykaz dostępnych wolnych         miejsc wraz z minimalną powierzchnią usuwanego azbestu oraz możliwa maksymalna wysokość grantu:

Budynki niemieszkalne

  1. Budynek niemieszkalny,         powierzchnia usuwanego azbestu - 111m2, grant do kosztów demontażu – 2664 zł, grant do odtworzenia blachą trapezowa– 12432zł; łącznie maksymalna możliwa do otrzymania wysokość grantu – 15096 zł

Projekt został zainicjowany na przełomie 2019 i 2020 roku kiedy przeprowadzono nabór uczestników. Po otrzymaniu dofinansowania w 2021 r. przystąpiono do jego realizacji. W związku z rezygnacjami niektórych uczestników zwolniły się miejsca w ramach projektu. Liczba i rodzaj prac jakie można wykonać w naborze uzupełniającym jest ograniczona.

Uprawnieni do złożenia wniosku

Wnioskodawca – osoba fizyczna będąca właścicielem / współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku stanowiącego część nieruchomości położonej na terenie Gminy Gaszowice w którym podjęte zostaną działania w ramach Inwestycji objętej Grantem i jednocześnie ostateczny odbiorca wsparcia tzw. beneficjent końcowy Projektu. W Projekcie mogą również uczestniczyć osoby fizyczne, dla których budynek objęty Projektem stanowi miejsce rejestracji, bądź prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej.

Rodzaje prac objętych grantem

Wnioskodawca w ramach Inwestycji objętej Grantem może przeprowadzić następujące prace:

1) demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z Budynku mieszkalnego oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów;

2) demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z Budynku niemieszkalnego oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów;

3) odtworzenie pokrycia dachowego Budynku mieszkalnego uszkodzonego w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest;

4) odtworzenie pokrycia dachowego Budynku niemieszkalnego uszkodzonego w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest.

Forma wsparcia

Grant jest wypłacany jako refundacja poniesionych wydatków, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania zgodnie z regulaminem i umową oraz po akceptacji złożonego wniosku o wypłatę grantu.

Koszt podatku VAT stanowi koszt niekwalifikowany i będzie w całości sfinansowany przez Wnioskodawcę.

Ustala się, iż rynkowe koszty kwalifikowane i jednocześnie maksymalna wysokość Grantu dla poszczególnych elementów Inwestycji objętej Grantem wynoszą:

1) dla usługi obejmującej demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z dachu budynków mieszkalnych i/lub niemieszkalnych oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów: 100% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 24 zł/m2;

2) dla usługi obejmującej odtworzenie pokryć dachowych budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych uszkodzonych w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest, w zależności od planowanego pokrycia dachowego:

  1. a) pokrycie dachu papą: 94 zł/m2, ale nie więcej niż 25.000,00 zł na jeden wniosek,
  2. b) pokrycie dachu dachówką bitumiczną: 104 zł/m2, ale nie więcej niż 25.000,00 zł na jeden wniosek,
  3. c) pokrycie dachu dachówką cementową lub ceramiczną: 150 zł/m2, ale nie więcej niż 25.000,00 zł na jeden wniosek,
  4. d) pokrycie dachu blachą dachówkową powlekaną: 96 zł/m2, ale nie więcej niż 25.000,00 zł na jeden wniosek,
  5. e) pokrycie dachu blachą trapezową lub płaską ocynkowaną: 112 zł/m2, ale nie więcej niż 25.000,00 zł na jeden wniosek.

Kwoty wymienione powyżej stanowią maksymalną możliwą do pozyskania przez Grantobiorcę dotację na jeden złożony wniosek.

Maksymalna powierzchnia dachu objęta grantem nie może być większa niż powierzchnia dachu, z której usunięto wyroby azbestowe. Udział azbestu w usuniętym pokryciu dachowym nie może być niższy niż 11kg/m2.

 

Warunki złożenia wniosku:

Wnioskodawcą może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku stanowiącego część nieruchomości położonej na terenie Gminy Gaszowice w którym przeprowadzone zostaną prace związane z kompleksowym unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. W przypadku współwłasności nieruchomości / budynku mieszkalnego wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na udział w Projekcie i na etapie składania Wniosku upoważnić jedną osobę do reprezentowania w całym procesie realizacji Projektu. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba nieposiadająca zaległych zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy. Warunek będzie weryfikowany na etapie podpisania Umowy powierzenia grantu.

Wnioskodawca, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie, zobowiązuje się do współpracy z Grantodawcą, udzielania wszelkich informacji, przedkładania wymaganych dokumentów oraz zapewnienia dostępu do nieruchomości na potrzeby działań kontrolnych.

Wniosek o przystąpienie do projektu składa się:

1) z formularza wniosku o przyznanie grantu;

2) upoważnienia do reprezentowania przez pozostałych współwłaścicieli lub użytkowników wieczystych (jeżeli dotyczy);

3) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

4) kserokopii Karty Dużej Rodziny przyznanej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.) (jeżeli dotyczy);

5) kserokopii postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej (jeżeli dotyczy);

6) oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;

7) informacji o wyrobach zawierających azbest;

8) formularza RODO.

Osoba fizyczna mająca w budynku objętym Projektem zarejestrowaną działalność gospodarczą lub rolniczą do wniosku załącza dodatkowo: 1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 362); 2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zgodnie ze wzorem dokumentu (formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis).

Wszystkie składane dokumenty muszą być czytelnie wypełnione (wszystkie pola), podpisane przez Wnioskodawcę.

Ewentualne koszty związane z pozyskaniem załączników lub dokumentacji towarzyszącej pokrywa Wnioskodawca. Koszty nie podlegają zwrotowi

O kolejności na listach będzie decydował wynik punktowy ustalony w oparciu o kryteria zdefiniowane w §8 Regulaminu z podziałem na budynki mieszkalne i budynki niemieszkalne.

W terminie do 30 dni od dnia zakończenia naboru, na stronie internetowej www.gaszowice.pl umieszczona zostanie „Listy zakwalifikowanych" zawierająca:

1) Nr ewidencyjny Wnioskodawcy,

2) Przyznaną liczbę punktów.

W tym samym czasie opublikowana zostanie „Listy uzupełniające w ramach naboru uzupełniającego".

Wnioski które nie które przeszły pozytywnie weryfikacji formalno-prawnej oraz merytoryczno-punktowej nie zostaną umieszczone na listach o których mowa powyżej.

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie grantu

Nabór Grantobiorców w ramach naboru uzupełniającego prowadzony będzie w okresie od 25 marca 2022 r. do 26 kwietnia 2022 roku. Wnioski, złożone przed lub po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane.

Wnioski można składać wyłącznie w formie papierowej:

  • bezpośrednio w Urzędzie Gminy Gaszowice.
  • lub w formie papierowej – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora na adres Urząd Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice

Informacje dot. naboru można uzyskać telefonicznie lub mailowo w referacie ochrony środowiska:

Pan Przemysław Ruczyński tel. 32/4327151, e-mail: rozwoj@gaszowice.pl