Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego

2022-06-20

Na podstawie art. 10g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, oraz na podstawie art. 29, art. 39, art. 40 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 opracowywany jest przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Gminę Gaszowice, Gminę Jejkowice, Gminę Lyski, Gminę Świerklany przy udziale Powiatu Rybnickiego na podstawie porozumienia z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad współpracy przy opracowaniu, realizacji i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz z aneksem nr 1.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszam wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Gminy Gaszowice, Gminy Jejkowice, Gminy Lyski, Gminy Świerklany oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko oraz inną dokumentacją sprawy będą udostępnione  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w serwisie informacyjnym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny www.czerwionka-leszczyny.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych al. Św. Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie
od 22.06.2022 r. do 5.08.2022r.

W powyższym terminie wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl pisemnie na adres:

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych

  1. Parkowa 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

elektronicznie na adres: strategia@czerwionka-leszczyny.pl, lub ustnie w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych w godzinach pracy Urzędu.

Informuję, że planowane jest otwarte spotkanie konsultacyjne zorganizowane poprzez platformę elektroniczną. Spotkanie odbędzie się w dniu 30.06.2022r. o godz. 17.00. Link do spotkania dostępny będzie na stronie www.czerwionka-leszczyny.pl.  

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.czerwionka-leszczyny.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.