INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

2021-12-30

Wójt Gminy Gaszowice na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) informuje o zamiarze przeprowadzenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Udzielenia zamówienia na „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice" przewidywane jest w I kwartale 2022 r. (w miesiącu marcu).

Odwołanie przez właściciela nieruchomości niezamieszkałych oświadczenia o wyłączeniu z systemu odbierania odpadów komunalnych może nastąpić do 1 marca 2022 r.