Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.

2024-05-10

Zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) Wójt Gminy Gaszowice informuje o zamiarze przeprowadzenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice" przewidywane jest w III kwartale 2024 r.

 

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej (nie dotyczy nieruchomości mieszanych) do dnia 12 lipca 2024 r. może złożyć:

·         odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona
z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

·         oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Uwaga:

Nowa umowa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.: oświadczenia złożone będą ważne na czas zawarcia umowy przez gminę.

 

Informacje szczegółowe w tym zakresie można uzyskać telefonicznie: nr tel. 32 4327163.

w Referacie Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy.

 

Pliki do pobrania