INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

2021-01-12

Oświadczenie o wartości sprzedaży oraz opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy Gaszowice przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że w dniu 31 stycznia 2021 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2020 oraz wniesienia przez przedsiębiorców opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dodatkowe informacje:

  1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).
  2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. opłaty w wysokości określonej w art. 111ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

 

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Opłatę w  należnej wysokości wnosi się na rachunek bankowy gminy:

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju o numerze 56 8470 0001 2040 0051 5025 0001

Wzór druku oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Gaszowice lub do pobrania tutaj