Informacja

2021-01-12

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie LYSKOR rozpoczęła przygotowania do nowego okresu programowania na lata 2021-2027, z którego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone będą na rozwój terenów wiejskich. Do tej pory Stowarzyszenie pełniło rolę operatora w dystrybucji środków z osi LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Aktualnie wszystkie Lokalne Grupy Działania z województwa śląskiego prowadzą negocjacje z Urzędem Marszałkowskim oraz Zarządem Województwa Śląskiego dotyczące możliwości rozszerzenia zakresu zarządzanych środków o Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).
W związku z powyższym prosimy o wypełnienie ankiety, znajdującej się pod poniższym linkiem, która ma za zadanie wyłonić z szeregu zakresów jakie proponują ww. fundusze tj. EFRROW, EFS i EFRR w nowym okresie programowania tych najbardziej potrzebnych i dostosowanych do potrzeb naszego obszaru.
Ankieta jest anonimowa oraz tożsama z ankietą zamieszczoną na stronie internetowej oraz Facebooku Stowarzyszenia LYSKOR, więc nie ma potrzeby wypełniania jej po raz drugi. Ankieta będzie aktywna do dnia 20 stycznia br.

Link do ankiety --> https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=4874164eb3&&c=22554ec2