Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2024-01-05

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

Na realizację Programu Minister Rodziny   i   Polityki   Społecznej   przeznaczył   kwotę 505 000 000,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 adresowany jest do osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Usługa asystenta osobistego może być realizowana przez 7 dni w tygodniu.

CEL I ADRESACI PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  3. z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

ZAKRES USŁUG

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością m. in.:

 • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 • wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone (w tych samych godzinach) usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Asystentem osobistym osoby z niepełnosprawnością mogą zostać osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, pod warunkiem złożenia przez osobę z niepełnosprawnością pisemnej deklaracji wyboru asystenta.

Uczestnik nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Realizacja Programu będzie finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

PREFERENCJE OTRZYMAJĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE:

 • samodzielnie zamieszkujące (nie dotyczy dzieci);
 • niepracujące zawodowo;
 • które nie korzystały z usług asystencji osobistej w ramach poprzednich edycji Programu oraz w ramach innych Projektów;
 • które nie korzystają aktualnie z dodatkowego wsparcia, w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, uczestnictwa w dziennych ośrodkach wsparcia.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Karty zgłoszenia do programu są przyjmowane od dnia 05.01.2024 r. do 12.01.2024 r. osobiście w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek – środa w godzinach od 7.00 do 15.00, czwartek w godzinach od 7.00 do 17.00 i piątek w godzinach od 7.00 do 13.00). Zgłoszenia będą weryfikowane na bieżąco pod względem kompletności dokumentów, następnie weryfikowane przez powołaną Komisję.

W ramach naboru należy złożyć:

 1. Kartę zgłoszeniową do Programu – załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024;
 2. Kartę zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu - załącznik nr 8 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024;
 3. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – umożliwiające weryfikację, czy   osoba   posiada   uprawnienia   do   uczestnictwa w Programie (oryginał do wglądu);
 4. Kserokopię pełnomocnictwa  notarialnego,   orzeczenia   lub   zaświadczenia   sądu o ustaleniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) - jeśli dotyczy;
 5. Dokument wskazania asystenta (jeśli dotyczy) – załącznik nr 5 i 6 do Regulaminu rekrutacji i      uczestnictwa      w      programie      „Asystent      osobisty     osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024;
 6. Klauzulę RODO – załącznik nr 15 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024;

 1. Klauzulę RODO – załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w programie

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024;

 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica / rodziców (dotyczy zgłoszeń w imieniu dzieci z niepełnosprawnością).

Wnioski składane po ww. terminie będą wpisywane na listę rezerwową i rozpatrywane w przypadku zwolnienia miejsca.

CZAS TRWANIA PROGRAMU

 • Od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.

KONTAKT

 • 32 43 99 600 lub 32 43 99 604.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1490,programy-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-o-zmianach- programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego- edycja-2024-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelno