Wójt Gminy Gaszowice z dniem dzisiejszym ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w dziedzinie:

- wypoczynku dzieci i młodzieży ,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Szczegóły dotyczące zasad konkursu oraz wzór oferty znajdują się poniżej.

Pliki do pobrania

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie:

    - wypoczynku dzieci i młodzieży,

    - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

            Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 28 lutego 2019  r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie :
- wypoczynku dzieci i młodzieży,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 W celu oceny ofert powołana zostanie Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

W związku z tym zaprasza się organizacje działające na terenie naszej Gminy do zgłaszania chętnych przedstawicieli do prac w Komisji.                       

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu nie przysługuje zwrot kosztów podróży.                    

Wymogi formalne dla kandydatów:

  1. obywatele RP korzystający z pełni praw publicznych,   
  2. osoby niereprezentujące organizacji lub podmiotów biorących udział konkursie ,
  3. osoby niepozostające wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
  4. osoby akceptujące warunki uczestnictwa w pracach Komisji na zasadach nieodpłatności.

Zadania komisji konkursowej:   

  1. ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem określonych kryteriów,
  2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia ofert,
  3. proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.

W przypadku gdy:

  1. żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
  2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
  3. powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,

Komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zgłoszenie na załączonym formularzu należy złożyć do 20 marca 2019 r. w Kancelarii Urzędu Gminy.

 

- formularz zgłoszeniowy

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni