Na obszarze gminy Gaszowice działają dwa koła łowieckie. Wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne należy zgłaszać do poszczególnych kół, które to zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2005 r. nr 127 poz. 1066 z późn. zm.) obowiązane są do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.
Ustawodawca ograniczył odpowiedzialność ww. podmiotów jedynie do szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez pięć wyliczonych gatunków zwierząt łownych, lecz w tym zakresie istnieje bezwarunkowy obowiązek naprawienia szkody. Odpowiedzialność powyżej wskazanych podmiotów związana jest z samym faktem prowadzenia gospodarki łowieckiej i istnieje niezależnie od winy osób odpowiedzialnych z ramienia zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego za prowadzenie tej gospodarki (łowczy, strażnik, gospodarz obwodu, myśliwy wykonujący prace gospodarcze itp.), a nawet niezależnie od tego, czy szkoda powstała w wyniku działania zgodnego z prawem, czy też bezprawnego.

1. Koło Łowieckie Jaźwiec
ul. Polna 6
44-290 Jejkowice
Teren działania: Szczerbice, Piece, Gaszowice, częściowo Czernica i Łuków Śląski (do linii kolejowej)

2. Koło Łowieckie Borki
Marek Kurzej
ul. Strzelców Bytomskich 30a
44-200 Rybnik
Teren działania: Czernica i Łuków Śląski (od linii kolejowej w stronę gmin Lyski i Kornowac)

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni