W dniach od 17.06.2020 r. do22.06.2020 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionych projektów uchwał.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni