W dniach od 9.07.2020 r. do 15.07.2020 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.
W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni