Wójt Gminy Gaszowice zawiadamia, że w dniach od 12-15.10.2015 r. do konsultacji zostanie przedstawiony projekt rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w roku 2016.
Program zawiera ogólne zasady współdziałania pomiędzy samorządem oraz trzecim sektorem, a co najważniejsze wskazuje na priorytetowe dziedziny w których ta współpraca będzie się odbywała.

Wszelkie informacje dotyczące spsobu wnoszenia uwag jak również treść samego projektu programu zostały określone w drodze Zarządzenia nr W.0050.166.2015 z dnia 09 października 2015 r.

Formularz zmian

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni