Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 10.06.2020 r. rozpoczynają się konsultacje projektów uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.
Konsultacje prowadzone są w dniach od 10.06.2020r. do 15.06.2020r.
Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projektu uchwały zostały uregulowane w drodze zarządzenia nr W.0050.85.2019 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 9 czerwca 2020r.
Dużym udogodnieniem, będzie jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu,
- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,
- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni