W dniach od 10.06.2020 r. do 15.06.2020 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.
W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionych projektów uchwał.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni