Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 17.06.2020 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Konsultacje prowadzone są w dniach od 17.06.2020r. do 22.06.2020r.
Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projektu uchwały zostały uregulowane w drodze zarządzenia nr W.0050.94.2019 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 17 czerwca 2020r.
Dużym udogodnieniem, będzie jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu,
- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,
- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni