Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 7.08.2020 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gaszowice.

Konsultacje są prowadzone w dniach od 7.08.2020 r. do 11.08.2020 r.

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekty uchwał zostały uregulowane w drodze zarządzenia nr W.0050.118.2020 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Dużym udogodnieniem, będzie jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu,
- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,
- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni